W branży transportowej prawidłowe zarządzanie ryzykiem oraz odpowiednie produkty ubezpieczeniowe odgrywają istotną rolę. Prawidłowa ochrona ubezpieczeniowa zabezpiecza przed ewentualnymi skutkami szkód powstałych podczas przewozów transportowych.

W transporcie drogowym występuje kilka ryzyk, przed którymi warto się chronić. Są to ryzyka związane z pojazdem, jego ruchem a także dotyczące kierowcy oraz przewożonych osób lub rzeczy. Firmy świadczące usługi związane z dystrybucją korzystają z wielu ubezpieczeń dobrowolnych oraz zobligowane są do zapłaty ubezpieczeń obowiązkowych. Firmy transportowe zawierają nie tylko polisy OC lub AC pojazdu, ale również sięgają po ubezpieczenie przewoźnika. W transporcie krajowym i międzynarodowym występują różnego rodzaju ubezpieczenia. Wśród nich można wyróżnić przede wszystkim OC przewoźnika oraz ubezpieczenie cargo.

OCP czyli odpowiedzialność cywilna przewoźnika

Najpowszechniejszą umową, której przedmiotem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym lub międzynarodowym jest polisa OCP. Odgrywa ona kluczową rolę podczas prowadzeniu działalności przewozowej. Pozwala bowiem w razie wystąpienia szkody przenieść odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela. Jest to ubezpieczenie, które tak naprawdę ze względu na bezpieczeństwo finansowe posiada każdy przewoźnik.
Niestety jednak większość przedsiębiorców wybiera tanie polisy, które w praktyce nie chronią wystarczająco ich interesów. Ogólne warunki OCP zawierają jedynie ochronę szkód powstałych podczas wykonywania umowy przewozu, ale wyłącznie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, czyli obejmują kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie towaru, opóźnienie dostawy. Ubezpieczalnie dość często stosują różnorodne wyłączenia, a co za tym idzie pozbywają się odpowiedzialności za wybrane ryzyka. Skutkiem takich działań jest odmowa wypłaty niektórych odszkodowań. Zatem zawierając polisę OCP należy dokładnie określić rodzaj prowadzonej działalności a także zakres ponoszonej odpowiedzialności. Uwzględniając te dwa niezwykle ważne elementy należy wybrać odpowiednie ubezpieczenie, które będzie gwarancją na pokrycie ewentualnie powstałych szkód. Warto tutaj zaznaczyć, iż polisa o wąskim zakresie ochrony, zapewne nie będzie wystarczająca do pokrycia wszelkiego rodzaju strat.
Odpowiednie ubezpieczenie OCP powinno chronić od wszystkich możliwych zdarzeń. W umowie należy wpisać takie elementy jak:
– odpowiednia suma gwarancyjna,
– określenie pełnego asortymentu przewożonych towarów,
– możliwość parkowania również poza parkingami strzeżonymi,
– rozszerzenie jej zakresu o przewozy wykonywane przez podwykonawców,
– rozszerzenie ochrony o rażące niedbalstwo przewoźnika, kierowców i podwykonawców,
– rozszerzenie zapisów ochrony o winę umyślną,
– ochrona ewentualnych przewozów towarów ADR,
– ochrona za wydanie towaru nieupoważnionej osobie,
– ochrona szkód spowodowanych przez imigrantów, którzy dostali się do przestrzeni ładunkowej,
– ochrona za szkody powstałe na wskutek wyłudzenia towaru przez oszusta,
– ochrona za szkody będące skutkiem nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym,
Warto pamiętać, że taki zakres umowy ubezpieczeniowej pozwala na objęcie ochroną większości zdarzeń losowych w transporcie drogowym. Jeśli zatem przewoźnik nie zadba o wprowadzenie stosownych zapisów do zawieranej umowy OCP, w przypadku wystąpienia szkody, która nie jest objęta zakresem ubezpieczenia, będzie musiał ponieść wydatki, które to nie zostaną pokryte odszkodowaniem.

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie Cargo jest skierowane do wszystkich tych, którzy chcą objąć ochroną swoje produkty. Obejmuje ono powstałe szkody od miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z przeładunkami do magazynu. Ubezpieczenie cargo ma dość szeroki zakres odpowiedzialności. Obejmuje każde ryzyko straty lub szkody z wyjątkiem wyłączeń określonych stosownymi zapisami. Zakres podstawowy obejmuje przede wszystkim szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych między innymi takich jak powódź, pożar, rabunek, uderzenie pioruna, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wandalizm, wypadek środka transportu. Z kolei zaś zakres rozszerzony obejmuje dodatkowe szkody powstałe na przykład wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem. Procedura wypłaty ewentualnego odszkodowania jest stosunkowo prosta i zazwyczaj trwa krócej niż 30 dni. Z zasady wypłacana jest do pełnej wartości towaru. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest udowodnienie powstania szkody. Ubezpieczenie cargo ma zastosowanie w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym śródlądowym, morskim, lotniczym oraz kombinowanym. Ponadto można zawrzeć ubezpieczenie nie tylko pojedynczego ładunku, ale także wszystkich ładunków w danym okresie czasu.

Mając na uwadze fakt, iż transport to dość skomplikowana branżą, warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego ubezpieczenia. A zatem przewoźnik powinien wykupić polisę OCP, dzięki której zabezpieczy się przed negatywnymi skutkami finansowymi zaistniałych szkód. Należy tutaj przypomnieć, że OCP chroni towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy przewoźnika. Warto też zawrzeć również umowę ubezpieczenia cargo, która to swoim zakresem obejmuje wszelkie przewożone ładunki, co zapewne zwiększa ochronę interesów firmy.